ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Годишен Финансов Отчет трябва да публикуват следните субекти:

 • Всички дружества по Закона за задълженията и договорите(ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД;

 • Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и не са вписани в Централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерство на прaвосъдието;

 • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговски представителства;

 • Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани / пререгистрирани в Търговския регистър;

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството се публикува Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.

Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството Годишният финансов отчет на предприятията, съдържа:

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи;
 6. Приложение.

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, публикуват Годишен Финансов Отчет във вида, в който е заверен от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

Предприятията, които изготвят консолидиран финансов отчет, публикуват консолидирания Годишен Финансов Отчет.

Акционерните дружества, Командитните дружества с акции и Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват още:

 1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година;
 2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Могат да бъдат публикувани годишни, пълни, съкратени, междинни финансови отчети по смисъла на ЗСч и НСС и всякакви други документи и отчети като например ОД или други, които желаете да публикувате, независимо дали сте задължени по закон. Годишен отчет за дейността (ГОД) на предприятя по чл.92, ал.3 от ЗКПО не подлежи на задължително публикуване, но също може да бъде публикуван при желание от Ваша страна.